Västra Stambanan är av nationellt intresse

Efterfrågan på person- och godstrafik ökar konstant och betydligt snabbare än vad kapaciteten på Västra Stambanan medger. Satsningar behöver göras för att klara behoven av robusthet och kapacitet mellan Sveriges två största städer.

1. Västra Stambanan är en tillväxtkorridor

Satsningar på infrastrukturen ska leda till att transportsystemet bidrar till tillväxt och att fler människor kommer i arbete i fler och växande företag i hela landet.

Västra Stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar, som binder samman landets två största städer. Här transporteras stora industri- och handelsflöden till och från Nordens största hamn, Göteborgs Hamn.

Västra Stambanan har en central roll i vårt nationella och internationella transportsystem. Men kapaciteten räcker inte till. Det krävs investeringar för att detta stråk ska kunna utnyttjas optimalt.

2. En av landets mest trafikerade sträckor

Västra Stambanan är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i landet. I dag har kapacitetstaket redan passerats på vissa delsträckor. Trafikverket har till och med förklarat delar av sträckan överbelastad, vilket är en ovanlig åtgärd.

Det finns en stor efterfrågan på utökad persontrafik, till exempel mellan Alingsås och Göteborg. Man kan tillgodose behovet om järnvägen byggs ut till fyrspår.

Efterfrågan finns. Men kapaciteten på Västra Stambanan är ett hinder.

3. Ett robust järnvägssystem stärker Sverige

I dag är Västra Stambanan den enda spårbundna länken mellan Göteborg och Stockholm. Götalandsbanan med kopplingen norr ut finns med i visionen om ett järnvägsnät för persontrafik i höga hastigheter. Men ledtiderna i nya infrastrukturprojekt är för långa innan vi kan se någon effekt i järnvägssystemet.

Det finns ingen motsättning i planeringen för Götalandsbanan och satsningarna på Västra Stambanan. Tvärtom. Båda behövs i det nationella och internationella järnvägssystemet.

Redan nu finns det en stor efterfrågan på utökad gods- och persontrafik på Västra Stambanan. Behoven är akuta och kapacitetsbristerna behöver åtgärdas snarast.

4. Näringslivet behöver ett tillförlitligt  järnvägssystem

Näringslivet lever under stark press i internationell konkurrens. Transportsystemens förmåga att tillgodose näringslivets behov påverkar lokaliseringen av verksamheter. Sveriges belägenhet i Europas utkant är en konkurrensnackdel för svensk industri, som idag ofta ägs av stora koncerner med huvudkontor och styrelserum på andra håll i världen.

Avstånden till andra marknader innebär ökade transportkostnader. Detta måste kompenseras med hjälp av väl fungerande infrastruktur. Effektiv logistik är en viktig framgångsfaktor inom industri och handel. Material och varor måste komma fram i rätt tid annars störs hela flödet och kostnaderna drivs upp.

En satsning på Västra Stambanan är med andra ord en satsning på svensk industri och svensk konkurrenskraft. Det är hög tid att agera nu.

5. Godstrafiken måste få ökat utrymme

Alla tågslag efterfrågar ökad trafik på Västra Stambanan. Men nya tåg, främst godståg, blir i många fall hänvisade till tider under natten eftersom banan delvis är överbelastad. Detta samtidigt som allt mer gods transporteras via Göteborgs Hamn.

Göteborgs Hamn har ett koncept med järnvägspendlar för godstrafik inom hela Skandinavien. Västra Stambanan är en betydelsefull länk i detta system.

Idag finns 25 tågpendlar med dagliga avgångar till och från Göteborgs Hamn. Tågpendlarna förser Sveriges import- och exportföretag med en snabb länk till Skandinaviens största hamn. Det handlar om 70 tåg per dag, där järnvägen ut till hamnen är den mest trafikerade i hela Sverige.

Ambitionen är att mer gods ska köras på järnväg. Det innebär bland annat att fler godståg måste få plats på Västra Stambanan, tillsammans med den ökande persontrafiken.

6. Miljöinriktade satsningar ger utdelning

I Västra Götaland transporteras betydande godsvolymer, mycket på grund av att Nordens största hamn ligger i Göteborg. Miljöinriktade satsningar ger därför stor utdelning för att minska de totala utsläppen i landet.

Godstransporterna ökar på både väg och järnväg men vägtransporterna står fortfarande för den största andelen. I dagens klimatdebatt finns det stora förhoppningar på att utökad järnvägstrafik ska bidra till ett miljövänligare transportsystem.

Nästa steg bör därför bli att även öka järnvägens andel av det samlade transportarbetet, bland annat genom att bygga ut Västra Stambanan.

7. Västra Stambanan ingår i det europeiska transportnätverket

Västra Stambanan är inte enbart ett viktigt järnvägsstråk för gods- och persontransporter inom Sverige. Som en del i TEN-nätverket har sträckan även betydelse för vår gemensamma europeiska utveckling.

Västra Stambanan ingår i TEN-nätet (Trans-European Network = det europeiska transportnätverket). TEN-nätet har definierats inom EU och består av ett antal vägar, järnvägar och sjöfartsstråk som är särskilt viktiga för transport av gods och människor i det europeiska transportnätverket.

Syftet med TEN är att koordinera och stödja utvecklingen av de nationella transportsystemen så att de medverkar till europeisk konkurrenskraft och ökad sysselsättning i medlemsländerna.

De europeiska målen sammanfaller med de nationella. Nu är det hög tid att gå från ord till handling, bland annat genom en konkret satsning på Västra Stambanans utbyggnad med stöd av TEN.